کتاب های ادبیات داستانی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات داستانی در جهان
 کتاب قضیه ی فیل و فنجان

کتاب قضیه ی فیل و فنجان

اثر نورالدین زرین کلک از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب قصه کوچک بزرگترین سیب دنیا

کتاب قصه کوچک بزرگترین سیب دنیا

اثر حافظ میرآفتابی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب یک حرف و دو حرف

کتاب یک حرف و دو حرف

اثر محمود مشرف آزاد تهرانی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام

کتاب ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام

اثر نورمن هانتر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب لک لک ها بر بام

کتاب لک لک ها بر بام

اثر میندرت دویونگ از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب ماجرای احمد و سارا

کتاب ماجرای احمد و سارا

اثر فرشته طائرپور از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب شاعر و آفتاب

کتاب شاعر و آفتاب

اثر سیروس طاهباز از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب خواهران غریب

کتاب خواهران غریب

اثر اریش کستنر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب قصه ما مثل شد

کتاب قصه ما مثل شد

اثر محمد میرکیانی از انتشارات به نشر


 کتاب صعود

کتاب صعود

اثر ویلهلم مایزل از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان