کتاب گرگ بیابان

اثر هرمان هسه از انتشارات فردوس - مترجم: قاسم کبیری-ادبیات داستانی