کتاب پیانوی خودنواز

اثر کورت ونه گات از انتشارات سبزان - مترجم: زهرا طراوتی-ادبیات داستانی

Kurt Vonnegut’s first novel spins the chilling tale of engineer Paul Proteus, who must find a way to live in a world dominated by a supercomputer and run completely by machines. Paul’s rebellion is vintage Vonnegut—wildly funny, deadly serious, and terrifyingly close to reality.


خرید کتاب پیانوی خودنواز
جستجوی کتاب پیانوی خودنواز در گودریدز

معرفی کتاب پیانوی خودنواز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیانوی خودنواز


 کتاب در ستایش مرگ
 کتاب سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا
 کتاب پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت
 کتاب قلعه متحرک
 کتاب سیزدهمین قصه
 کتاب اوهام