کتاب من می روم

اثر ژان اشنوز از انتشارات قطره - مترجم: قدیسه قاسمی-ادبیات داستانی

از طرف ناشر
نیکبیلیک را، صبحی زیبا، آن دورها دید، توده ی کوچکی که رنگش به زنگار و سیاهی می زد، روی کوه یخی با صخره هایی قابل رؤیت، قربانی قدیمی در ماهوتی ژنده به گل نشسته بود... (از متن کتاب) و تمام داستان تقریبا 180 صفحه ای ژان اشنوز، این نویسنده ی معاصر فرانسوی، به ظاهر در جست وجوی همین کشتی نیکبیلیک است. کشتی ای که قهرمان داستان (به راستی اگر قهرمان مان فرر باشد، چه به نظر قهرمان واقعی برف و یخ بندان و عتیقه های به گل نشسته ی نیکبیلیک اند، نه چیز دیگری) در روندی پیچیده و هیجان انگیز به دنبال آن است. این رمان نه چندان نو، بازمانده ی موج رمان نو ولی در واقع اثری پلیسی ـ جنایی است، نه چیز دیگری. رمانی جنایی که کارآگاه بیش تر از آن که یکی از شخصیت های کتاب باشد، خود نویسنده است و طنازانه وردست کودن کارآگاه، مای خواننده. روایت هوشمندانه ی اشنوز از سفری فارغ از زمان، با بازی های جذابی در زمان به تاروپود هم تنیده شده اند: روندی در یک فصل، در میان میان حال و گذشته. حالی که به گذشته پیوند می خورد و آینده در این میان ناپدید می شود


خرید کتاب من می روم
جستجوی کتاب من می روم در گودریدز

معرفی کتاب من می روم از نگاه کاربران
داستان من میروم در مورد فردی به نام فرر است که سرگردانی و بی تفاوتی با او عجین شده به طوری که هیچ چیز و هیچ کس برایش ارزشی ندارد. با اینکه تم داستان به نوعی پلیسی و جنایی است ولی هیچ اتفاق خاص و مهیجی در جریان داستان اتفاق نمی افتد. به گونه ای تکرار مکررات در این داستان آن را شبیه به @در انتظار گودو@ بکت و بی تفاوتی شخصیت اصلی آن را به @ بیگانه @ کامو شبیه می سازد. فرر برای به دست آوردن اشیایی قیمتی سفری طولانی را آغاز میکند تا گمشده خود را پیدا کند. در واقع اشنوز با به نمایش گذاشتن سرگشتگی و حیرانی فرر با وجود همه ی تکنولوژی ها و پیشرفت ها در دنیای مدرن به نوعی دنیایی سراسر پوچ و بی مفهوم را نمایان میسازد که در آن فرد برای به دست آوردن هویت و در پی آن آرامش فقط جستجو می کند بدون آنکه چیزی را به دست آورد و بدین ترتیب به نقطه آغازین برمیگردد و اینچنین رمان روایت دایره وار خود را ظاهر میسازد
در نهایت میتوان گفت همین که داستان بدون هیچ اتفاق خاص و ملموسی نگاشته شده خود حاوی پیام و مفهومی مهم و قابل توجه است.

ابتدای داستان:
من میروم @فرر گفت@
انتهای داستان:
اما فقط یک لحظه می مانم. کمی می نوشم و بعد فرر گفت : من میروم

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب من می روم


 کتاب جنایت در شب آتش بازی
 کتاب نامه های پیک ویک
 کتاب جزیره روز پیشین
 کتاب کفش های آب نباتی
 کتاب راه
 کتاب وداع با اسلحه