کتاب شب مادر

اثر کورت ونه گات از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: علی اصغر بهرامی-ادبیات داستانی

Mother Night is a daring challenge to our moral sense. American Howard W. Campbell, Jr., a spy during World War II, is now on trial in Israel as a Nazi war criminal. But is he really guilty? In this brilliant book rife with true gallows humor, Vonnegut turns black and white into a chilling shade of gray with a verdict that will haunt us all.


خرید کتاب شب مادر
جستجوی کتاب شب مادر در گودریدز

معرفی کتاب شب مادر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شب مادر


 کتاب مترو 2033
 کتاب ژاک قضا و قدری و اربابش
 کتاب فلورا و اولیس
 کتاب روایت یک مرگ در خانواده
 کتاب بگذار دنیای بزرگ بچرخد
 کتاب کوه جادو