کتاب دختری که ماه را نوشید

اثر کلی بارن هیل از انتشارات پرتقال - مترجم: فروغ منصور قناعی-ادبیات داستانی

زانِ پیر، جادوگر دل‌رحمی است که به نوزادان قربانی و رهاشده در جنگل کمک می‌کند و آن‌ها را در طرف دیگر جنگل، به خانواده‌هایی می‌سپارد که توانایی نگه‌داری ازشان را داشته باشند.

ماجرا از روزی شروع می‌شود که زان به جای نور ستاره، نور ماه را به یکی از نوزادان می‌خوراند. زان به‌خوبی می‌داند که نباید قدرت جادویی ماه را دست‌کم بگیرد و نوزاد را به حال خود رها کند؛ پس چاره‌ای می‌اندیشد تا نوزاد با قدرتی که دارد، به خودش و دیگران آسیب نرساند. اما چگونه می‌توان مانع قدرت ماه شد؟


خرید کتاب دختری که ماه را نوشید
جستجوی کتاب دختری که ماه را نوشید در گودریدز

معرفی کتاب دختری که ماه را نوشید از نگاه کاربران
اول از همه، باید بگویم که من نسخه کتاب درسی کتاب را خوانده ام. هیچ نام ویرایش در این کتاب وجود ندارد. من نمی توانم این را باور کنم بعد پایان نوبت شماست. به جای بازتولید، حاکمان در ساختار انگلیسی نادیده گرفته شدند. در پس زمینه، شخصیت عمو پس از آن وسواس شد (او ساده است). از سوی دیگر، آن را \"پدربزرگ\" اردک خوش شانس نامیده می شود. من فکر می کنم که باید @ Enterprise باشد. حداقل ما از بالا سمت راست آن را استفاده می کنیم. گربه هایی که با استفاده از مواد غذایی متناسب نبوده اند، من را کاملا خنک کرده اند. موضوع کتاب این است که کار من است، که شگفت انگیز است، زیرا شغل فوق العاده است. همچنین این مورد بود که چنین نوعی موضوع ساخته شد. کسانی که به پایان رسید، به من کمک کرد تا کتاب را تمام کنم، اما کاراکترها مراحل زیادی را طی کردند. من چنین چیزهای عظیم در کودکان و ادبیات بزرگسالان را خواندهایم که نمیتوانم شخصیتها و روحیههای مورد قبول را بپذیرم. در حال حاضر، بچه ها نیز آن را تشخیص می دهند. من می گویم، من فکر می کنم این یک کار ارزان از یک موضوع عالی است. ãœzã¼ldã¼m. با این حال، کلیسا را ​​با شور و شوق زیاد شروع کردم.

مشاهده لینک اصلی
در آغاز کتاب، من قلاب شدم. نوشتن زیبا بود و این یک جهان بسیار عجیب و غریب بود که پر از جادو، جادوگران و اژدها بود. با این حال، همانطور که داستان ادامه داشت، احساس می کرد که همه چیز به طور فزاینده پیچیده شده است. من از این کتاب نفرت نداشتم، اما این نوع از من به سمت من افتاده بود. شخصیت های بزرگ، جهان بزرگ، نتیجه ناپایدار و برخی از گفت و گو های تکراری.

مشاهده لینک اصلی
ماه radarä ماه IÅŸÄ ± ± ±  ° NA افراطی کای mdaydä ± ± ± Z در حال حاضر در حالی که است. نام و نام خانوادگی نار ± ± ± N TA که در آن، و گفت که او gã¶tã¼rã¼y من åÿiirsellik آلن ص ± بود. dã¼åÿã¼nse شما، یک جرعه از bebeäÿ به iã§iril ماه ± آیا آیا ± ± ± yor برای او تجهیز با gã¼ã§ سحر و جادو. LDA Ãœstelik کمتر سحر و جادو با هم ± ± ± ZA ماه ماه beslenecekk dã¼nyanä ± ± ± نفر با چیزی که در زن سحر و جادو ± ± ± تا حدی نیمی از نوزادان تغذیه در KL کندو. پس چه اتفاقی می افتد؟ Ä ° AYT همچنین ediyordum.l ترین çOk به عنوان یک خواننده، kitabä در هر ± ± N N O شناخته شده تعجب می کنم از آن، من به سمت بالا ± bebeäÿ خود ذکر شده است. هر قربانی سال gã¼nã¼â € ™ ثانیه bebeäÿ kã¼ã§ã¼k ترین شر در جنگل در Cadair kã¶yã¼n ± â € ™ یا تحویل در یک حلقه است که ± ediliåÿ همچنین آینه. اما این بار، به جای یک خانواده bã¼kã¼k bebeäÿ گردن از ویندوز XP قابل تصور وجود دارد دوغ ± ± ± ± lacaäÿä نار kaã§ä RMA ± ± ± ± میلی آمپر در تیم ما ساحل یک مادر، و این مادر از همه چیز خواهد بود جایگزین. نام ± سپس Cadair توسط ± از LA خواهد شد که به عنوان کودک مادر öN آلن ± معرفی تبر البته، اما که tutunmuåÿ و bebeäÿ kã¶yã¼n yã¶netici ارسال ± مانند یک میمون به kiriåÿ سقف ° htiyarlarâ € ™ و یا ± LDA ± Z kardeåÿliäÿ savaåÿã§ä ± ± â € ™ ثانیه می یابد و برای جلوگیری از برگزاری رئیس این ± زن دیوانه ویندوز XP n یک تاریخ اول. اما باز هم از این سرنوشت بد kaã§amä ± مادر yor برای. بچه آلن ± نار ± ص Cadair ± â € ™ تا به حال به طعمه جنگل RAC به کارشناسی آمار و ارقام ± ± LA ± خسته، مادر خود را در kã¶yã¼n شد somberly برج بسته بندی شده یا ± L و یا ± LA ± آن دوره از زمان بود اسارت زندانیان ediliyor.kã¶tã¼ Cadair ± است در حال حرکت تا به حال رواق ± بر خلاف صنعت به عنوان deäÿil شر ±. او هم ± ± N LA است آینه آینه ± ± gã¼nã¼n در محل برای جمع آوری آمدن نوزادان خوش قلب یتیم، 500A € ™ ü آخرین بیت از YaÅŸar در یک yaåÿlä زن ± ± N. آه، اما او واقعا یک ± Cadair.  ± N ° nsanlarä نمی دانم چرا یک سرمایه گذاری را از اینجا ettiäÿ ترک نوزادان خود را، اما آن نوزادان در هر سال soäÿuk ã¼åÿã¼ تا مبادا آنها در یک Cadair درست ± درجه است. سحر و جادو کمی با آنها هم ± ± ± LDA Z ±  ± آیا آیا ± yla zgür Åžehirlerâ € ™ Ã-تغذیه تا یک خانواده شیرینی-شیرینی به غیر gã¶tã¼rerek ã§ocuäÿ مردم واگذار شده است. bã¶yle LDA ± ± à ‡ Z توسط کودکان YA در چنگال بهداشتی Anasa ± ± ± نار خود هستند. åžã¶yl در که یا LDA ± ± ± ± Z یک ماه به ماه ± öL YL تغذیه çOcuk در رفتن تا زمانی که یک parlaklä ± ماه از ویندوز ایکس پی. à ± -zgür Åžehirlerâ € ™ ثانیه insanlarada نیز آنها را که نام sesleniyor.fakat لونا گفت، ماه مشاهده تمام BUNLARADA از ± ± ± استثنا باقی مانده است. à ‡ ã¼nkã¼ Cadair او ± در آینه ± روز olduäÿ جای از Aldan ± ± آیا ازت، TA ± به PK ± آکلان ± نار ± kaã§ä آلفادرنا عنوان ± تیم ± RMA مادر ± نار ± N ortasä ± هلال biã§iml واقع در لکه تولد و زن yaåÿlä ± ± ± rmadä از ماه ماه ± ± ± سیاه و سفید صرفه جویی CA های gã¶z NA SA ± ± ± ± N عقلانی کارا NA ± ± ± ± aytam RA اگزوز خود را. ناخواسته Cadair ± کمی، birazs ماه istemediäÿ آن است، که سحر و جادو از ã§ocuäÿ سحر و جادو از فرصت های به اعتراف برای تبدیل من در مورد یک ± آیا ± آیا ± yla معیار های رشته ± میلی آمپر ± Z bã¼yã¼dã¼k㧠ترین büyük در dã¼nya gã¼ سحر و جادو از ل، که افراط گرایان dã¶nã¼åÿ خواهد KA ±  ± yor برای. در این مرحله، اگر داستان ¢ خوردند dã¼nyanä ± N زخم ± LA ± آیا ± N زیرا bataklä ± ک canavarä ± وجود دارد، آیا با هم 500 یا ± LDA ± R bã¼yã¼memiåÿ و بچه گربه ± های interdimensional N ماندن در تیم ± اژدها Fyri روحیه، عاقل و دلسوز Glerk اگر مادر جبهه دیوانه، از جمله oluyor.diäÿ bebeäÿ آلن نار ± ± ± ± آیا نار پس gã¶rdã¼k ایتنا خواهد نوع اتحادیه از همه چیز BA ± است. مادر دلی بود هم ± L پس از آن، با حرکت در اطراف ± n در kaäÿä ± t از kuay، KA ± Zäune ± نار ± N yaåÿadä ± آیا ± از فرصت های خاص برای تبدیل من Peay خود را به dã¼åÿecek.h است چیزی که در اینجا فوق العاده است که در واقع ± NDA بود. اما اجازه دهید به شما چیزی شما را انجام داد بگویید؟ kitabä ± beäÿen است. کلارا MA ± ± ± ± anlattä رو به بالا در خفتان، اگر نه همه آن biã§ilmiåÿ INSANA ± ± na و هیجان زده شده بود rmasä ± ± ± na na به ساحل، iåÿleniåÿt tã¶kezleyiåÿ جدی و kliåÿeleåÿ در sã¶z konusu.yaz کلی Barnhill، DAR ± kabuäÿ تیم در olduk㧠به ã¶zgã¼n gã¶rã¼n بسیار با شخصیت از ویندوز XP پر کردن haåÿä kliåÿe ± R neåÿ olmuåÿ است. هنگامی که در کتاب هایی که از نفع آرتا به çOcuk و نوجوان درخواست تجدید نظر و پم ± ± ک geã§il TA RCA ± ± ± ک Kläden از سیگار کشیدن یا محل kã¶tã¼lã¼kl سیاه و سفید پر از شخصیت های عنوان آنها مورد استفاده قرار گرفتن خسته ±. کودکان و نوجوانان از یک سایت به اندازه کافی از این شخصیت ها. اگر شخصیت آیه sonrasä ± ± ± RA gã¶z درجه من به عنوان یک oluåÿ ساده از بای عوامل باعث من برای سرنگونی ساحل Ã§Ä ± ± ± Ktai. دسته bã¼tã¼n خانواده به کودک PaÅŸa PaÅŸa kã¼ã§ã¼cã¼k خود. بانس هم ± ± R LDA، حتی yã¼zyä ± ± R llardä اول درخواست تجدید نظر یکی etmiåÿ. آیا او واقعا؟ در حال حرکت تا به حال کودکان MA ± à ‡ این صنعت سوال نمی Y ±؟ Y یک ± ° به saf㧠که تا به حال یک دنباله دار مشاهده تمام از شخصیت. خطر ± رشته همه kã¶. هیچ اثری از شجاعت. در kã¶y Ä ° htiyarlarâ € ™ Ä ± ± N kurduäÿ یک موضوع sã¶z diktatã¶rlã¼k بیشتر و همچنین. اما آن را توصیف ± ± ± LA gerã§ekleåÿmiåÿ مورد ماه دوباره در kliåÿ به biã§im.  ±  ° htiyarlarâ € ™ ثانیه ستمگران خود konuåÿmalarä aralarä ± ± ± N حلقه، â € œbakä ± N ما این کار را خودخواه، چگونه kã¶tã¼yã¼z. اوه، kã¶ylã¼ احمقانه است، آنچه که ما انجام ما o.â € های interdimensional آیا ± ± ± nda.ay IÅŸÄ نار ±  ° KA ± Z çOk ã¼zdã¼ از افراط گرایان که واقعی من. threadsafe پوشش بزرگ ± می ± فاسد و دیگر ± کیفیت گونه ± SA ± ره، نیاز çEvir و editã¶rlã¼k، به عنوان ± خوبی ترانه سرا N bã¶yl موضوع را با این اندازه درجه kliåÿ در iåÿl از و شخصیت های ã¶äÿe داستان کلاسیک، آرتا K bugã¼nã¼n ± به درخواست تجدید نظر به نوجوان از çOcuk و قلم به åÿekil تیم ± ± büyük تصور KA ± Kläden RA ± ± ± ± میلی آمپر N آیا باعث شده است. تنها تسلی آخرین به doäÿr از AMSA Ã§Ä ± خون sã¼rpriz بود. - هزال tamamä ± à ‡ AMURÄ درجه برای معاینه از ویندوز ایکس پی: HTTP: //kayiprihtim.com/inceleme/ay-is ...

مشاهده لینک اصلی
من واقعا از شروع این کتاب لذت بردم. شخصیت ها خیلی متفاوت هستند - جادوگران، هیولا های باتلاق، اژدها های کوچک. و فرضیه کتاب فقط به من افتاد. همچنین، صوتی بسیار خوب انجام می شود. نیمه اول این کتاب 4 ستاره است. با این حال، احساس کردم برخی چیزها شروع به پوشیدن روی من کرده اند و متأسفانه تا انتها من با این کتاب ارتباط برقرار نمیکنم همانطور که شروع کردم. به طور خاص، من برای رفع تکراری (مشاهده اسپویلر) مراقبت نمی کنم [@ او اینجاست. او اینجاست. او اینجا است. @ (مخفی کردن اسپویلر)]. به دلایلی فقط به من ربط داشت همچنین، آخرین سوم کتاب فقط به خاطر طعم های من کمی عجیب بود. به همین علت، نیمه دوم کتاب 2 ستاره می شود. در مجموع، رتبه بندی به طور میانگین به 3 ستاره می رسد. با این حال، من می بینم که این یک کتاب بسیار زیبا است، من فکر می کنم طعم و مزه من کاملا با آن مش کاملا.

مشاهده لینک اصلی
یک برنده جایزه نیوبری به خوبی کار کرده و یک افسانه شگفت انگیز است. سالانه، بزرگان شهر یک روز از قربانیان، زمانی که جوانترین شهر شهر برای جادوگر در جنگل است. مقاومت در برابر والدین بی معنی و بی فایده است، تا زمانی که یک مادر ناامید، دیوانه بماند و یک پیرمرد انتظار نداشته باشد وضعیت موجود را بپذیرد. در عین حال، جادوگر نمی فهمد که چرا این کودکان رها شده اند و آینده آنها را با خانواده هایی که آنها را تحسین می کنند، پیدا می کند. لونا کوچولو به طور تصادفی @ زمانی که او نور ماه را می بخشد، @ زده می شود و این یک زنجیره اجتناب ناپذیر از رویدادها است که ساکنان جنگل خوب (از جمله Glerk، هیولا باتلاق و اژدها نه چندان بزرگ) را در برابر رهبری سرکشانه شهر آغاز می کند. برانیلی به خوبی می نویسد و این یک داستان فوتی و فاحش عشق خانوادگی است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دختری که ماه را نوشید


 کتاب رنگ جادو
 کتاب میوه های زمین
 کتاب ماجرای یک پیشوای شهید
 کتاب مجموعه قصه های جزیره
 کتاب اعترافات یک قاتل
 کتاب ماجراهای تن تن (8)