کتاب جزیره در آتش

اثر ژول ورن از انتشارات دبیر - مترجم: سپهر شهلایی-ادبیات داستانی

Set during the Greek War for Independence, The Archipelago On Fire details the story of the young French officer Henry dAlbarets struggle against the villian Nicolas Starkos, and his search for his young lost love, Hadjine. dAlbarets journey takes him through perilous seas of Greece, culminating in a desperate battle against the infamous pirate Lord himself; Sacratif.


خرید کتاب جزیره در آتش
جستجوی کتاب جزیره در آتش در گودریدز

معرفی کتاب جزیره در آتش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جزیره در آتش


 کتاب باد سه روزه
 کتاب سوداگران پوست
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب رامونا و پدرش
 کتاب اسلحه ای برای فروش
 کتاب ریگودون