کتاب بار هستی

اثر میلان کوندرا از انتشارات قطره - مترجم: پرویز همایون پور-ادبیات داستانی

بار هستی اثر میلان کوندرا، نویسنده‌ی چک، تفکر و کاوش درباره‌ی زندگی انسان و فاجعه‌ی تنهایی او در جهان است... ؛
چگونه بار هستی را به دوش می‌کشیم؟ آیا «سنگینی» بار هول‌انگیز و «سبکی» آن دلپذیر است؟
برداشت فلسفی و زبان نافذ کتاب، از همان آغاز خواننده را با مسائل بنیادی هستی بشر روبه‌رو می‌کند و به تفرک وا می‌دارد... اگرچه شخصیت‌های کتاب واقعی نیستند، از انسان های واقعی، بهتر درک و احساس می‌شوند؛


خرید کتاب بار هستی
جستجوی کتاب بار هستی در گودریدز

معرفی کتاب بار هستی از نگاه کاربران
@ Novasports όνÎμÎ¹Ï Î¿ Î¯Î½Î¿Î½Ï · Î ± Ï € Î ± ÏŒÎ'ÎμιξΠ· من \"من\" است که من ± Ï † Î ± Î \"άζÎμÏ\" من ± من، من \" این است که من ± Î¹Î¶Î¿Ï من \"من ± Î ± من ... من\" من · من € Ï ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï دوم این است که من € ¬ìŠ¤ì- ξÎμι، ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¼Î¹Î Î ± Î¼Ï € \"من οΠ± E\" است که من Î ± νάγκÎμÏ، من \"من ... من € Î ± Î Î¤ÏŒÏ .... @ @ Οι III ‰ من\" من ±، Î¯Î½Î¿Î½Ï NEOS ± من \"من، من ± من ... من\" است که من Î¿ÎºÏ \"ικî®: μόΠκών، E ± Ï † Î ± νίζÎμÏ\" Î ± Ï € Î ± ιÎ'ÎÎ íšŒì ‰ من \"من · من، من € Î ± من\" οÎ'Î¿ÏƒÏ \"من Î ± Ï، E ± Ï † Î ± Î½Î¯Î¶Î¿Î½Ï \"من ± من ... من όμο\" من من \"من ± Î · من ،. @ @ Î ± من، من · من ... من \"من این است که من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Ï € Î ... ورسو ± Ï € ΠνάΠ±» من · من · من ،. @

مشاهده لینک اصلی
یکی از دوستان من به نسخه فیلم این کتاب اشاره می کند (که در واقع من ترجیح دادم)، به عنوانSammy و Rosie Laid in Prague. خوب، او یک نقطه دارد اما من هنوز هم واقعا آن را دوست دارم.

مشاهده لینک اصلی
Ï Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï من \"من ‰ ξÎμκινήσÏ، Î'ιάβΠ± Î ± Ï € € کنم من ΠγÎμιΠ± من\" من Î ¬ìŠ¤ì- من ... من ÎμÎ'ÏŽ όσοι ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من \"من ... من، من Î¼Ï ÎμσÎμ ... من\" من · من \"من فرم βιβÎ. Οι Ï € Î¹ÏƒÏƒÏŒÏ \"پوشه قطر Î ± من\" من · من من \"من ζί νÏ\" من Î ± Î ± ± ± من \"Î¼Î¬Ï قطر\" · Î ± کنم من € من \"من · توسط ... μÎνΠ· (Î¹Îºî® ... من\" άι) من من »Î¿ÏƒÎ¿Ï ‡ Î. Î • ÎœÎ Ï Ï Ï ‡ ± من \"من · من\" من من \"من Î ± من، من Ï † Î من\" من ... Î ± من \"من · من\" Î'Î¯ÏƒÏƒÎ ÏƒÏ ... · من € Ï ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ÎσÎμι σÎ- دوم من ... من. Î • μÎνΠ± Ï ÏƒÏ ... ÎσÎμι Ï Ï € € € من ... من ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï E،، ë¶ IOE Ï € \"Î ± Î ± ÎμίμΠοî³Î¿ این است که من Ï ‡ من \"νο ¹ من\" من € οιό Î¯Î½Î¿Î½Ï ± من \"من θÎμΠ± من\" من ... من € όμÎμÎ½Î¿Ï ... Î¹Î³Ï † Î ± Î ± Î¼Î¹Î¿Ï Î ± Î ± من ... من \"من · من\" من κάνÎμι σÎ- όσΠβιβΠ»این است که من ±\" من ... من Ï ‰ من \" این است که من ± βάσÎμι E،، ë¶ Î ± من \"Î¤ÏŒÏ (Î'σÏ\" بایگانی، Î'ιβΠفرم من \"من • Î ± I\u003e íƒœê · من، ± است که من، من من € Î ± من، من \"Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Î'βάσÏ\" من ± من \"من · من» Î ± Ï † ˛ÏŒÙ \"من · من\" من ± من \"من ... • ± englanti) Î ± من\" من ± άζομΠ\"من من wƒ ،،، ... Î³Î³Ï Î ± Ï † Î ± من، من ¬ìŠ¤ì- ± νÎμÎ¹Ï Î¼Î¹ÎºÎ¬. ÎœÎσΠE | ¬ »من این است که من ‡ ± من\" من · من \"من Ï Ï € ÏƒÏ ... ... ÎσÎμι من\" من من من \" € کنم من Î ± Ï † Î ± من \"من ... Î¯Î½Î¿Î½Ï پوشه Î ± Î ± ΠομÎÏ، .Το polvihousut ήκΠ± کنم من ¿من »Î¿Î'ιάβΠ± من\" من ± Ï پوشه ΡÎ'Î | ΠίÎ'ÎμÏ، E | ¬ »من» Î ± من، من »Î ± پایان όμο دوم این است که من ÎμγΠ± @ ÎœÎ Î¹Î³Ï † E | ¬ »Î ± Î ± κόμΠ± Î ± Î ¹\" من · Î ± ÎºÎ¿Î¹Î¼Î Î¯Î¿Ï @ ή @ ÎœÎ Î¹Î³Ï † E | ¬ »Î ± Î ± κόμΠ± Î ± Î ¹\" من من \"من ± Ï † Î ‰ @ Î ± است که من\" II I € Î¼Ï NEOS Î ± Ï ! ι Î¤ÏŒÏ Î¶Î¯Î'Î Novasports فرم βιβΠΠ± Ï \"E άι | ¬ê³ ιμÎÎ½Î¿Î½Ï Î¼Î¹ÎºÎ® Î ± کنم من من · من \"من ‰ Ï € οιήσÏ\" من \"من ± βιβΠ£ ± Ï IOE Î ± من\" من ± Î ± من \"من ± من\" ¬Î¾Ï ‰ σÎ- οÏ، من \"من ± من\" من · من ικî®، ‰ است که من Ï † Î ± ¹ من \"من · من\" Î¼Î¬Ï ÏƒÏ ... · Î ± Ï € ÎœÎ Î½Ï ± من \"ι ...\" E |. Î £ من \"من · من، من ΤόÏ\" · Î ± Î½Î®ÎºÎ¿Ï من ... من ... من \"من Ï € من\" من ± Î'ιάβΠκά ‰ من \"من Ï ‰ من\" زمان άι. Î • ΜΠΠ± من ... من \"است که من € من\" من ± Î'ιάβΠ\"Î ± ± ± 18 ή من\" من ± Ï € Î ± 20 letku ... ν όνισΠ± من، من € ÎμίÎ'Î · Î®Î¼Î¿Ï من ... من Ï ¬ìŠ¤ì- Î ± من \"من · من، من ± Î½Î¬Î³Î½Ï ÎšÎ¿Ï ‰ ½ ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Ï † Î ± Ï € Î ± βάσÎμι من \"من ίσÏ\" من € Î ± όμοιο Î½Ï ‰ Ï من \"من Î ±. ± Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î ± Ï Î ± من ... من \"من € من\" من ± Î'ιάβΠ± Ï € Î ÏŒÏƒÏ † Î ± من \"± Î ± این است که من ... ν όνισΠ± Ï Î® Î ± من \"من ± Î ± ‰ Î²Î¬ÏƒÏ من\" من ± ± Ï 50 \"Î ± 60 ÏƒÏ Î ± ίσΠ± و ... ν Î¿Î½Î¯ÏƒÎ¿Ï ... من، من من »ÎºÎ¯Ï ‰ Ï Ï ‰ € من\" من \"من ... من € Î ± من، من ± λ »من من € ÎμιÎ'ή Î ± ‰ است که من ήÎ'Î · من € ισσόÏ\" οΜ Ï Î²Î¹ÏŽÎ¼Î ± \"من ± من\" من · من € ï »¬ìŠ¤ì- ÏƒÏ ... \"من · Î ± Ï Î ± من\" من ± من ... من \"من\" iz.la £ من \"من · من\" من Î ± من \"من · من £ ± ‰ Î²Î¬Î¶Ï من \"من ± βιβλ Î ± Ï € ... Î'ιάβΠοî³Î¿ σÎ- Î »Î³Ï، زمان. Î Î'ιάβΠ± \"Î ± ± ± 20 ½ ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من\" من ± من \"من» من † Î · Î ± Ï € Î »من Ï ‰ من، ¬ìŠ¤ì- ± Τι E | ¬ê³ άγγιξΠ± من، ή Î ± من \"من ± Î ± ‰ Î²Î¬ÏƒÏ من\" من ± ± من \"50 Î ± 60 ½ Τι Î ± Î من ... من ... من ÏƒÏ ± Ï € من ... من \"من من\" من ±، Î ± Ï \"من ± Î¾Î¯Î¶Î¿Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ... من، من» من »Î ± من\" من \"ι ± ν ονίζÎμι ÏƒÏ \"من ± νιάÏ\" از Î¿Î¼Ï ... من € Î ± νόν Î ± · ± 50. £ σÎ- ± ν ονίζÎμι Ï € Î ± من \"من \"من · من\" من Î ± من \"من · من\" من Î ± Î²Î¬Î¶Ï Ï ‰ من \"من من من ... من € Î Î ± من، من ± Ï ، Îμν ± دست بند پایان NEOS من من ±، ± Î من ... من \"است که من € ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï دوم من ... من\" من من \" ÏƒÏ ... Î ± Î ± Ï € Î ± من \"من\" σι.Î¤Î Ï @ Î'Î²Î¬ÏƒÏ \"من ± من\" من · من • من † Ï من \"من · من\" من ± من \"من ... • ÎœÎ Ï من\" من · من، من Ï ± \"من ± من\" Î¬ÏƒÏƒÏ ‰ من \"من · من، من Î¤ÏŒÏ \"من ± من\" من · من Î ± من \"من E | ¬ê³ ιμÎÎ½Î¿Î½Ï Î¼Î¹ÎºÎ® € Î ± Î ± من\" ίο ‰ ¹ Î¯ÏƒÏ € οιο Î ± γικό € من \"من Ï € ΤόÏ، ΜΠفرم βιβΠمن من من من ± Ï € ¬ìŠ¤ì- من\" من دوم من \"من ... دوم این است که من ± Î ± من ... من \"ιμοκΠΜΠ± Ï Î ± Î Î ± γνώσÏ\". Î • ΜΠΠ± Ï € οÎ'Î¿ÏƒÏ \"من ... من\" من \"من € ΤόÏ، این است که من این است که من ± Ï € Î Î³Î¬Î¼Ï ± Î ± »من» من · من »Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï من، من ± ± νάμÎμσΠσÎ- σήμΠ± من\" من ± βιώμΠ± من \"من · من Î¤ÏŒÏ ‰ است که من ± Ï Î'ικά سانتورینی ¿من، من من ± \"Î ± من ... من\" من \"، ¹ من\" من، من ± ï € ÏŒÏÎμιÏ، Î¯ÏƒÏ € Î¿Î¹Î¿Ï ... من من من ± Î ± این است که من این است که من ± Î³Î¬Î¼Ï Î¹Î³Ï \"E | κοινά @ I € من\" من ‰ ¹ من \"من ± Î'ικά Î¿Î¼Ï .... Spyrachri ... σικά، II ± کنم من σÎ- Î¯ÏƒÏ € οιοÏ، Î ± Ï € ή فراتر از \"من ¹ من\" من Î¿Ï € من \"من Î ± \"من άι، όσοι دوم من ... من من من † γÎμι € οιοÏ\" من، من Î¤ÏŒÏ من من \"من ... من، ή όσοι می کنم من ¿من ... من ... من € ¬ìŠ¤ì- ξÎμι ¹ \"از ινή\" قطر، σÎ- Î¯ÏƒÏ € پوشه ± \"ιγμή من\" من · من، κά ë²ì \"من ... من ± من\" من ± من ... من \"من\" است که من ÏƒÎ¯Î³Î¿Ï ... Î ± ¹ من \"من ζί νÏ\" من Î ±، Î ± Ï Ï † σÎ- II I ± Î \"ÎμÎ'όν βιβλ Î ± من \"من ... من ± من\" من »Î ± است که من\" ¹ Ï من ... من \"οÎμÎ¾Î¿Ï £ ±. άÎ'Î ‰ من، من Ï ‰ من \"من · من όμοÏ\" من € کنم من · · من \"من Î ± Ï † ή من\" من ... دوم ή Î¯ÏƒÏ من \" ξιοΠ¬ìŠ¤ì- \"من من ... من\" Î ± ιÎ'ιΠ± من \"من من من من ... من ±\" άι Î¿Ï € ¹ κάνÎμι من من ± \" ¿راه حل این است که من من \"من بالای 3 ‰ من\" من Î ± Î ± Ï € μÎÎ½Ï ‰ Ï Ï Ï † ... γγÏ. ï »Î ± کنم من من ... من Î½Î®Î¸Ï Ï ‰ من، من † من من من\" من ± ... Î³Î³Ï Î¬Î¼Î ± من \"من ± Ï € Î ± من \"من ± Ï € Î¹Î¬Î½Î¿Î½Ï Ï ±\" من ¹ من من ‰ من \"درجه سانتی ÎσÎμÎ¹Ï Î®Ï، ο ζί νÏ\" من Î ±، ιμοκΠμÎÎ½Î Î¯ÏƒÎ Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï € 회ì \"Î ± Πζί νÏ\" οΜ.

مشاهده لینک اصلی
دوباره این رمان را برای دومین بار به یاد آورده بودم، یاد گرفتم که چه رمان ایده ای - اولین بار آن را خواندم، خیلی جوان بودم و عمدتا در داستان های عشق متمرکز بودم، اغلب با عاشق جدی، ترسا، و عشق دشوار خود را با دکتر توهین آمیز و غیرمسلح Tomas، و سابینا آزاد به عنوان سمت سوم مثلث. من به سختی متوجه شدم سابیناس و نه دوست پسر فضول سوئیس فرانتس. این بار، من به همان اندازه به ایده های بزرگ کتاب، مفهوم سبک وزن و وزن، قصد در مقابل تصادف - و نحوه ی آنها در شخصیت ها تجسم می دهم: تریزا زمینی که در آستانه ی Tomass با یک چمدان سنگین، که عشق آن سنگین است - دلبستگی سنگین است؛ توماس نور است، اما با این حال سنگین ترازا را از اول شروع می کند؛ و سابینا، که برای آزادی او برای خیانت، به عنوان یک موقعیت موجود، مبارزه می کند. @ چه باید انتخاب کنیم، وزن یا سبک؟ @ راوی می پرسد. کدام یک مثبت است؟ @ فقدان یک بار باعث می شود انسان از هوا سبک تر شود، به ارتفاع بالا برود، از زمین و زمین خود بیرون بیافتد و تنها نیمی از واقعی باشد، حرکاتش آزادانه به اندازه ناچیز است. @ Spending so much time در ادبیات روسیه، این بار احترام به بار و تمایل به شستن آن را بهتر می دانم. بینش همه چیز از عشق به ملت به یکنواختی به وفاداری هر دو در داستان و به طور مستقیم توسط راوی مورد بررسی قرار می گیرد، چگونه این مسائل را بازی می کنند به عنوان آنها از شخصیت های اساسی ما، اما همچنین به عنوان آنها از تلاش های ما برای سرنگونی و یا آزاد کردن خود ما از غرایز اولیه و ترجیحات ما. من دوست داشتم که چگونه شخصیت هایش با ایده هایی درباره چگونگی شدن مبارزه می کنند. بخش های مورد علاقه من در کتاب این رندر، به طرز عجیب کافی، به داستان داستان های عاشقانه کمی وابسته نیستند و اغلب با عدم شناخت مردم به یکدیگر ارتباط دارند. در مقالات کوچکی که شامل @ دیکشنری کوتاه از کلمات نادرست است @ - Kundera تفاوت های فوق العاده ای بین سابینا، هنرمند و در حال حاضر مهاجر چک در سوئیس و فرانتس، عاشق معشوقه سرخپوست سوئیس خود را در تجربه و شخصیت، با یک کلمه نشان می دهد - می گویند رژه - و به معنی برای هر یک از دوستداران نشان داده شده است که چگونه هر دو غیر قابل درک هر دو طرف باید به دیگری، مانند یک نمودار ون که در آن حلقه تنها در آن یک نقطه - کلمه خود را لمس کنید. سابینا، در حال رشد در شرایط کمونیستی، مجبور به شرکت در رژه ها و شادمانی و ضرورت مورد نیاز، به شورشی تبدیل می شود، جایی که فرانتس، یک دانشگاهی که احساس می کند از واقعیت جدا شده است، مدت هاست که یکی از جرم ها است و تظاهرات را به یاد می آورد 1968 جایی که او واقعا در یکی با دیگران احساس کرد. یک کتاب شگفت انگیز، یک داستان سیاسی، یک نشخوار فلسفی، پرتره حاد و ناسازگار از عشق است.

مشاهده لینک اصلی
DNF: 50٪ نظر بی نظیری به دنبال خواهد داشت؛ سبک بی تحرکی بودن در واقع خواندن غیر قابل تحمل بود. هر دو نوشتن \u0026 amp؛ شخصیت ها بی تفاوت بودند. من نمی توانستم به آنها ارتباط داشته باشم، آنها احساس می کردند که خیلی دور هستند، در برخی سطوح آزار دهنده و به طور کلی ناامید کننده هستند. ارزش فلسفی این کتاب به من نرسیده است. طرح ناقص نبود و داستان خسته کننده بود. من صادقانه مثبت بودم که این کتاب به دلخواه من خواهد بود، و اینطور نیست. من نتوانستم به من لمس کنم، برای اینکه به من بگویم که زندگی یا هر چیزی برای گریه کردن با صدای بلند، من را متزلزل می کند. من ادعا نمیکنم که این شبه فاعل یا تفکر است، اما به طور متوسط، عادی و بیش از حد و تبه من نمی توانم درک کنم که چرا آن را بسیار ستایش کرد. از همه آن سالها خواندن این اولین بار است که من واقعا از خرید یک کتاب پشیمان شدم. چه می توانم بگویم؟ شاید توصیه هایی برای من نباشد ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بار هستی


 کتاب کسی برای دوشیزه بلندیش دسته گل ارکیده نفرستاد
 کتاب پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد
 کتاب فروپاشی
 کتاب ساعت شوم
 کتاب نبرد پادشاهان (جلد اول)
 کتاب درویش و بیگانه