کتاب الان وقتشه

اثر دانیل استیل از انتشارات پرسمان - مترجم: پرهام دارابی-ادبیات داستانی

Abbandonata dalla madre quando aveva appena sette anni, Alexandra Winslow cresce con ladorato padre Eric, che infonde in lei un grandissimo amore per la lettura. Le sere passate a leggere insieme libri gialli portano Alex a cimentarsi nella scrittura, ed è già dai primi racconti che la ragazza dimostra di avere un talento innato. Eric, il suo primo sostenitore, la incoraggia a seguire la sua dote, mettendola però in guardia: pochi crederebbero che una giovane donna possa essere lautrice di storie tanto terrificanti, e molti uomini ne sarebbero invidiosi. Per questo, se in futuro vorrà continuare a scrivere, le suggerisce di usare uno pseudonimo maschile. Nel tempo, Alex non abbandona mai la sua passione, e anche il dolore per la morte del padre trova sfogo sul foglio di carta. La ragazza scrive in ogni momento libero, dando vita a trame, temi e personaggi che popolano la sua mente. Così, a metà college finisce il suo primo romanzo, che incontra subito linteresse di un editore. Ricordando il monito del padre, la ragazza sceglie di pubblicare sotto lo pseudonimo di Alexander Green, e il suo libro diventa subito un bestseller. Ma la fama attira anche le invidie di molti, e ogni uomo che Alex prova a fare entrare nella sua vita si rivela essere geloso del successo di Alexander. Troverà mai qualcuno a cui poter confidare la sua vera identità? La persona giusta arriverà al momento giusto, e sarà nel più inaspettato dei modi.


خرید کتاب الان وقتشه
جستجوی کتاب الان وقتشه در گودریدز

معرفی کتاب الان وقتشه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب الان وقتشه


 کتاب بی صدایی
 کتاب لئوناردو داوینچی
 کتاب اتود در قرمز لاکی
 کتاب فرانکلین و هدیه سال نو
 کتاب گوشه نشین
 کتاب دفتر کارآگاهی شماره یک بانوان