کتاب از اینجا تا ابدیت

اثر جیمز رامون جونز از انتشارات دبیر - مترجم: غزل تاجبخش-ادبیات داستانی