کتاب آمریکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات مرکز - مترجم: علی عبداللهی-ادبیات داستانی

آمریکا در ذهن بسیاری از آدم‌ها، سرزمین رویا و خیال است و یا سرزمین تحقق رویاها. ذهن جوان آغشته به رویا و خیال است. این جوان راهی آمریکا می‌شود تا به آرزوهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اما آن‌چه اتفاق می‌افتد آمریکای کافکاست، نه آن آمریکای خیالی، رویای خوش به کابوسی بدل می‌شود.


خرید کتاب آمریکا
جستجوی کتاب آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب آمریکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آمریکا


 کتاب منظری به جهان
 کتاب اتحاد سیاه دلان
 کتاب مرکب مرگ
 کتاب اسب سرخ
 کتاب بازی بی گناهان
 کتاب شام در رستوران دلتنگی